Pro tips

Anti flank

Killjoy
Tourelle
Icebox
Tous
Débutant